RELATIVO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO (CEPAFE)

 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7155/33718
DISP.NUM:
10703/13
RESOLUCIÓ ALTRES CONSELLERIES de 05-11-2013, (D.O.C.V. de 19-11-2013) SUBVENCIONS
DG DE L’ESPORT. PROJECTES ESPORTIUS QUE PROMOGUEN L’ACTIVITAT FISICA I L’ESPORT FORA DE L’HORARI
LECTIU INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE. CURS 2012/2013.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7323/18319
DISP.NUM:
06906/14
RESOLUCIÓ ALTRES CONSELLERIES de 16-07-2014, (D.O.C.V. de 23-07-2014) SUBVENCIONS
DEL DIRECTOR GRAL. DE L’ESPORT. PROJECTES ESPORTIUS QUE PROMOGUEN L’ACTIVITAT FISICA I L’ESPORT
INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE. CURS 2013/2014.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7322/18223
DISP.NUM:
06927/14
CORRECCIÓ D`ERRADES de 15-07-2014, (D.O.C.V. de 22-07-2014) AUTORITZACIÓ PROGRAMA EXPERIMENTAL
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2014/15. SUBSTITUCIO ANNEX I.
CORRECCIO ERRADES RESOLUCIO DG INNOVACIO, ORDENACIO I POLITICA LINGUISTICA 15/07/2014 (DOCV 21/07/14).