RELATIVO AL PROGRAMA PLURILINGÜE DEL COLEGIO  ARGOS

NUM.REGISTRO:
09075/08
COMUNICACIÓ S.ENSENYAMENTS de 29-04-2008, PROGRAMA INCORPORACIÓ PROGRESSIVA VALENCIÀ (PIP)
ZONA DE PREDOMINI LINGÜÍSTICA VALENCIÀ.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6392/41010
DISP.NUM:
11866/10
RESOLUCIÓ D.G.AVALUACIÓ,INNOVACIÓ I Q.EDUCATIVA I F.PROF. de 22-10-2010, (D.O.C.V. de 08-11-2010) AJUDES
CENTRES PRIVATS-CONCERTATS QUE PERTANYEN A LA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA.
IMPORT: 709 E.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6502/15392
DISP.NUM:
04251/11
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 31-03-2011, (D.O.C.V. de 14-04-2011) ADSCRIPCIÓ DEL CENTRE
A INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENICALAP. VALENCIA. CODI: 46023547.
EFECTES EXPEDICIO CERTIFICATS IDIOMES.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6613/32676
DISP.NUM:
09595/11
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 23-06-2011, (D.O.C.V. de 21-09-2011) AUTORITZACIÓ PROGRAMA PLURILINGÜE
FORMA PART DE LA XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES. INFANTIL I PRIMARIA.
CURS 2011/2012.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6834/23451
DISP.NUM:
07817/12
DECRET GENERALITAT VALENCIANA de 03-08-2012,
(D.O.C.V. de 06-08-2012) TRANSFORMACIONS
ASSIMILACIO DEL PEV I PIL AL PPEV I DEL PIP I ZC AL PPEC.
EFECTES SEGONS APLICACIO CALENDARI.
NUM.REGISTRO:
14350/15
RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 14-04-2015, AUTORITZACIÓ PROGRAMA PLURILINGÜE
FORMA PART DE LA XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES. INFANTIL (2), PRIMARIA I SECUNDARIA.
CURS 2015/2016.